Из познанието

Записки на Петко Р. Славейков

Записки на Петко Р. Славейков

Пътищата на Петко Р. Славейков из познанието са многопосочни, разнообразни и разпръснати из стотици бележници, тетрадки и отделни листове от архива му.

Из тях със ситен внимателен почерк Славейков не се уморява да събира и класифицира данни от най-различни области: български език, литература, ономастика, география, диалектология, чужди думи, научна терминология, фолклористика и мн. др.

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.