Из познанието

Михалаки Георгиев като учен

Михалаки Георгиев като учен

Днес Михалаки Георгиев е познат преди всичко като писател с важно значение за формирането на жанра на българския разказ.

Малко известна е неговата впечатляваща просвещенска енциклопедичност, изразена в познания в множество области, сред които: ботаника, зоология, овощарство, пчеларство, астрономия, физика, химия, тригонометрия, педагогика, статистика и пр.

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.