Из познанието

Професор д-р Димитър Димов

Професор д-р Димитър Димов

Димитър Димов, познат на всички български читатели с „Тютюн“, „Осъдени души“ и „Поручик Бенц“, по професия е ветеринарен лекар, автор на множество научноизследователски трудове в тази област.

Той завършва Ветеринарномедицинския факултет на Софийския университет през 1934 г., а през 1939 г. става асистент по анатомия там. През 1943–1944 г. специализира хистология на нервната система в института „Рамон-и-Кахал“ в Мадрид. Академичната му кариера продължава като доцент в Аграрния университет в Пловдив (1946–1949) и в Селскостопанската академия в София (1949–1952) и като професор по анатомия, ембриология и хистология на гръбначните животни във Висшия селскостопански институт в София (от 1953).

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.