Творчески процес

Гъби на полски и български

Гъби на полски и български

Блага Димитрова е всепризнат отличен преводач, но само тя си знае колко трудности е преодолявала в работата си – дори да научи гъбите на два езика!

Блага Димитрова започва да превежда поемата на Адам Мицкевич „Пан Тадеуш“ през 1944 г. в с. Панчарево, където е евакуирана заради бомбардировките над София – далеч от всякакви библиотеки, речници, енциклопедии и справочници. Сред многото препятствия, с които се сблъсквала при този забележителен превод, тя изтъква трудността при предаването от полски на български език на названията на различните растения, животни и гъби, подробно описани в поемата. Димитрова използва всички възможности, които ситуацията ѝ предоставя, за да се информира за необходимите ѝ думи. „Разпитвах шопите за българските названия на гъби, билки, растения и животни…“. Виден гъбар, професор по ботаника, ѝ изпраща в писмо подробен списък на названията на гъбите и описание на всеки вид. „Получих този поменик и косите ми настръхнаха – пише Блага Димитрова. – Трябваше по поетичните образи на Мицкевич да отгатвам коя полска гъба на коя българска отговаря. Там, където професорският списък не можеше да ми помогне, прибягвах до въображението“.

(Блага Димитрова. Моята работа върху превода на „Пан Тадеуш“. – В: Адам Мицкевич. Пан Тадеуш. София: Народна култура, 1979, с. 350 – 351)

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.